Chứng nhận đại lý hải quan

Tổng cục Hải quan tái công nhận Công ty TNHH Song Minh là Đại lý Hải quan.